Oprichters van MeentCoop

Waag Futurelab

Waag Futurelab draagt bij aan het onderzoek, het ontwerp en de ontwikkeling van een duurzame, rechtvaardige samenleving door te experimenteren en alternatieven te ontwerpen op basis van publieke waarden.

Daarbij zet Waag zich onder andere in voor het versterken van publiek-civiele samenwerking. Pubiek-civiel betekent dat bewonersgroepen en maatschappelijke coöperaties mede-eigenaarschap krijgen en verantwoordelijkheid kunnen nemen rond bijvoorbeeld energietransitie, klimaat en biodiversiteit. Waag werkt samen met maatschappelijke initiatieven, bewonerscollectieven en andere maatschappelijke organisaties aan het versterken van hun positie door middel van public research: onderzoek met de samenleving, in plaats van over en naar de samenleving.

Commons Network

Commons Network is een werkplaats voor de sociale en ecologische transitie. We brengen mensen en ideeën samen en we bieden tools en inzichten voor sociale bewegingen, overheden en maatschappelijk middenveld. We verkennen nieuwe modellen voor de economie en samenleving om zo gezamenlijk het systeem te veranderen en een zorgzame en rechtvaardige toekomst vorm te geven. Zo jaagt Commons Network op verschillende manieren de gemeenschapseconomie aan.

Commons Network publiceerde een verkenning, samen met de Gemeente Amsterdam, waarin het potentieel van een incubator voor de gemeenschapseconomie werd onderzocht. Commons Network werkt in samenwerking met verschillende gemeentes en buurtactoren in Nederland aan de gemeenschapseconomie door middel van Community Wealth Building. Waarin we samen bouwen aan een zorgzame economie waarin collectief welzijn, democratisch eigenaarschap en participatie centraal staan.

De Kaskantine

Onze programma’s en activiteiten stellen bewoners van Amsterdam in staat in gemeenschapsverband klimaatverandering aan te pakken en er tegelijkertijd plezier uit te halen en de kwaliteit van de buurt te verbeteren. We bieden een scala aan mogelijkheden voor praktijkgericht leren op het gebied van stedelijk tuinieren, composteren, koken op basis van planten, het opslaan en herverdelen van voedselafval, het bouwen van off-grid structuren en het produceren van hernieuwbare energie.

Het Centre for Economic Transformation (CET)

Het Centre for Economic Transformation (CET) is een Centre of Expertise van de HvA (Hogeschool van Amsterdam). CET is een platform voor het aanjagen, verbinden en zichtbaar maken van nieuwe kennis over economische transformatie. 

Het CET speelt een cruciale rol in het onderzoek en de ondersteuning van gemeenschapseconomieën binnen het kader van economische transformatie. CET streeft naar een duurzame en inclusieve economie, waarbij gemeenschapseconomieën als essentieel worden beschouwd. Door middel van onderzoek identificeert het CET strategieën, instrumenten en beleidsmaatregelen die de groei en veerkracht van gemeenschapseconomieën bevorderen. Zo draagt het CET bij aan het creëren van een economisch landschap dat niet alleen duurzaam is, maar ook rechtvaardig en inclusief voor alle belanghebbenden.

Oranje Energie | 02025

02025 is een netwerkorganisatie in Amsterdam dat zich richt op het verbinden van een community van koplopers in de energietransitie. Ons doel is om bewoners en organisaties te ondersteunen bij het effectiever verduurzamen van Amsterdam, met de focus op schone en eerlijke energie. Door samen te werken met de gemeente, bedrijven en bewoners, creërt 02025 een krachtig netwerk dat de ontwikkeling van duurzame oplossingen bevordert. Ook werken we aan het energiedomein binnen de gemeenschapseconomie, omdat wij geloven in een toekomst op schone energie die in handen is van de gemeenschap. Zo komt eigenaarschap en zeggenschap zo lokaal als mogelijk en centraal als nodig.

De StadmakersCoöperatie

De StadmakersCoöperatie is een landelijk netwerk van maatschappelijk initiatiefnemers, mensen die opstaan om hun buurten, wijken, dorpen en steden mooier, liever, groener, meer verbonden en fijner te maken. Met name de bijna 50 appgroepen met 4.000 mensen er in zijn een geweldig instrument om de kracht van de samenleving meer te ontsluiten. De StadmakersCooperatie is ook een onderneming die opdrachten kan aannemen, kan financieren, verbinden en de belangen behartigt.

Samenwonen-Samenleven en Ruparé

Stichting Samenwonen-Samenleven (SWSL) begon in 2004 als bewonersinitiatief in Bos en Lommer en is gegroeid uit tot een succesvolle organisatie in het sociale domein. SWSL heeft haar hoofdvestiging in de Ru Paré Community in Slotervaart. In dit deel van Nieuw-West exploiteert en programmeert SWSL het huis van de wijk De Buurtzaak. Verder exploiteert en programmeert SWSL ook het recentelijk getransformeerde Station Wildeman met als doel om hier een levendige hub te maken voor coöperatieve (bewoners) ondernemingen en samenwerkingen met bestaande voorzieningen ter bevordering van toeleiding naar betaald werk.

In 2018 is SWSL het Commons Lab begonnen. Een initiatief waarin we het denken over en de praktijk met ‘commoning’ (oftwel ‘vergemeenschappelijken’) bij elkaar brengen. In de door het Commons Lab georganiseerde bijeenkomsten komen geïnteresseerden in, denkers over, ontwikkelaars en uitvoerders van commons praktijken en community building-initiatieven bijeen. SWSL zet zich in om de sociale infrastructuur te versterken waarin bewoners zich verbinden rond problemen of hulpbronnen als mede-eigenaar, medeontwikkelaar, mededoener en dus ook medeverantwoordelijke.

Partners van MeentCoop

AmsterDOEN

Amsterdam wil een veerkrachtige en duurzame stad zijn met een sterke lokale buurteconomie. Burgercollectieven, commons, ofwel: AmsterDOENers zijn daarin een belangrijke partner. In de verkenning AmsterDOEN veel voorbeelden van Amsterdammers die samen de buurt maken. Mensen die ‘iets’ organiseren als een feest of schoonmaakactie, weer anderen die langduriger buurtinitiatieven, burgerinitiatieven en collectieve acties opzetten. Zoals energiecoöperaties, voedseltuinen, kasmoni’s, stadsdorpen en initiatieven rond deelmobiliteit bijvoorbeeld. Samen vormen zij een maatschappelijke beweging die groeit, internationaal, in Nederland en ook in Amsterdam. In het Actieprogramma en in deze AmsterDOEN collectie verkennen we hoe we publiek-collectieve samenwerkingen kunnen ondersteunen en versterken. Dat doen we langs drie actielijnen: (1) helpende juridische en financiële instrumenten; (2) versterken van het ecosysteem; en (3) het narratief: elkaar de goede voorbeelden laten zien en deze verder brengen.